تور وان

چشمه گوز سویی

 

چشمه ی گوزسویی(آب چشم) در کنار قهوه خانه ممتاز قرار دارد و تقریبا اسیدی است. مزه آب آن گس و بی بو است. میزان آبدهی آن پایین است و در کف حوضچه آن دو نقطه وجود دارد که از آن ها مقدار قابل توجهی هوا و گاز کربنیک خارج می شود.

خواص درمانی :

دراین آب کلسیم و بی کربنات وجود دارد و معروف است که برای بهبود بیماری های چشمی مفید می باشد.