تور وان

کبابی حاجی بیوک

 

کباب های اردبیل در کل ایران معروف هستند. کبابی حاجی بیوک در اردبیل یکی از معروفترین کبابی هاست. اگر می خواهیدکباب خوب و باکیفیت بخورید،بهتر است به خود اردبیلی ها اعتماد کنید و سری به این کبابی بزنید.

 

کبابی حاجی بیوک