تور وان

حلوای سیاه

 

 

یکی از معرو فترین سوغاتی های اردبیل که از جوانه ی گندم، کره ی حیوانی، شیره عسل و پودر پسته و چیزهای دیگر تهیه می شود و خیلی مقوی است. این حلوا چون گرمی است، اکثراً آن را در زمستان ها می خورند.