تور وان

آش دوغ

 

 

در شهرهای دیگر برای خوردن آش دوغ سر و دست می شکنند. بهترین آش دوغ را دراردبیل و سرعین بخورید. در گردنه ی حیران و جاهای دیدنی دیگر اردبیل، می توانیداز محلی ها آش دوغ بخرید و نوش جان کنید.