تور وان

 

 

 نام هتل نوع اتاق   2شب و 3 روز 3شب و 4 روز   4شب و 5 روز

 کایا

*5

 2تخت دلوکس 620/000  850/000  1/080/000 
 3تخت دلوکس  550/000 740/000  940/000 
 2تخت جونیور 850/000  1/190/000   1/540/000
 3تخت جونیور  700/000 980/000  1/260/000 
 2تخت اکسکیوتیو  970/000 1/350/000  1/750/000 
 3تخت اکسکیوتیو 760/000  1/070/000  990/000 

 پارس

*5

 2تخت  580/000  790/000 990/000 
 3تخت  490/000 670/000   850/000
 4تخت 590/000  810/000  1/030/000 

 شهریار

*5

 2تخت  600/000 820/000  1/040/000 
 3تخت  520/000 700/000  890/000 
 4تخت  550/000  750/000 950/000 

 تبریز

*4

 2تخت  515/000 690/000  860/000 
 3تخت 450/000  595/000  750/000 

 گسترش

*4

 2تخت  490/000 650/000  810/000 
 3تخت  430/000 565/000  720/000 
 4تخت 400/000  535/000  690/000 
4تخت Vip   480/000 650/000  820/000 
 5تخت Vip  440/000 585/000   730/000

 بهبود

*4

 2تخت  430/000 570/000  700/000 
 3تخت  400/000 535/000  670/000 
 4تخت 380/000  515/000  650/000 
 5تخت  370/000 505/000  640/000 

 

توضیحات:

قیمت های پکیج ها بدون بلیط برای هر نفر به تومان می باشد.