تور وان

تاریخ نام آذربایجان

 

آذربایجان در ادوار متمادی بین اقوام مختلف و ملل همجوار به صورت های متفاوتی تلفظ گردیده...

 • آتورپادگان، در زبان پارسی میانه
 • آذربادگان
 • آتروپاتنه در زبان یونانی
 • آذربیگانون و آذربایگانون در یونانی بیزانسی
 • آذربایاقان و آذرپادگان در ارمنی
 • آذربابایغان در سریانی
 • آذربیجان در عربی
 • آذربایجان در تلفظ فعلی

بعضی از نویسندگان همچون میر علی سیدوف تنها راه گشای نام آذربایجان را وابسته بودن این نام به زبان محلی آذربایجان می دانند،وی در مقاله خود چنین می آورد:

کلمه آذربایگان بعدها تبدیل به آذربایجان شده که متشکل از اجزای (آذر-ار-بای-گان) شده و آن را چنین شناسایی می کند:

 • آذر: در لغت به معنای اغور و نیت خیر و نام طایفه ای ترکی زبان بوده است.
 • ار: ریشه ترکی دارد و به معنای فرد،انسان و جوانمرد است.
 • بای: بی، بیک، بیگ، بگ، به معنای توانگر و رئیس قبیله و حاکم آمده است.
 • گان: در زبان های ترکیب با قبول تغییرات آوایی دارای معانی زیادی چون پدر و خاقان و ... می شود.
 • آذر: آذ+ار : در زبان ترکیب به معنای مباردو میمون و نیز سرخ گون است.

با توجه به ترکیب و تجزیه کلمه آذربایجان توسط سیدوف معنی کلمه به این صورت خواهد شد: آذربایجان یعنی پدر توانگر انسان آذر و یا به معنی دیگر، پدر توانگر مبارک می باشد.

البته این را یک نظر قطعی نباید تلقی کرد، زیرا محققین نظرات مختلفی در این مورد ارائه می دهند، چنان که بعضی نام آذربایجان را برگرفته از نام سردار ایرانی (آتروپات) ، (آتورپات) یا (آذرباد) فارسی می دانند و یا دیگران این نام را برگرفته از زمان آغوز که گویا در صحرا و مرغزار اوجان او را خوش آمد و فرمود هر یک از مردم او را یک دامن خاک بیاورند و ...