ستاره شرق آذرگشت

WhatsApp_Image_2021-05-03_at_15.49.09-removebg-preview.png

جداول قیمت

این نمونه ای از برچسب صفحه است و می توانید آن را با استفاده از گزینه صفحه تنظیم کنید
Rate this page

 • شخصی
 • تومان199
 • رویداد روز کامل
 • 200 تصویر با وضوح بالا چاپ شده
 • 20 تصویر قاب شده
 • 10 تغییر لباس
 • حداکثر 1000 تصویر با وضوح بالا در CD
 • 3-5 عکاس (ها)
 • تماس بگیرید

 • شخصی
 • تومان199
 • رویداد روز کامل
 • 200 تصویر با وضوح بالا چاپ شده
 • 20 تصویر قاب شده
 • 10 تغییر لباس
 • حداکثر 1000 تصویر با وضوح بالا در CD
 • 3-5 عکاس (ها)
 • تماس بگیرید